دبستان دخترانه شمس آبادی 

خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان ابن سینا - بن بست انصاری

شماره تماس : 32352266

32352267

 

بنیاد آموزشی فرهنگیامام صادق (ع) تمامی حقوق محفوظ است