نتایج آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول پسرانه اعلام شد.....برای مشاهده نتایج به بخش ثبت نام وبسایت مراجعه کنید

نتایج آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول دخترانه اعلام شد.....برای مشاهده نتایج به بخش ثبت نام وبسایت مراجعه کنید

نتایج آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم دخترانه و پسرانه اعلام شد......برای مشاهده نتایج به بخش ثبت نام وبسایت مراجعه کنید


بنياد آموزشي فرهنگي امام صادق (ع) © 2011 ورود به سایت