ثبت نام دبیرستان های دوره اول پسرانه و دخترانه بنیاد امام صادق (ع) از روز چهارشنبه 93/12/20 آغاز گردیده است

تاریخ آزمون دبیرستان های دوره اول پسرانه و دخترانه بنیاد امام صادق (ع) از روز چهارشنبه 94/3/20 به 94/3/18 در همان ساعات اعلام شده تغییر یافت


بنياد آموزشي فرهنگي امام صادق (ع) © 2011 ورود به سایت